Centrum Rehabilitacji Fridamedical
ul.Nowy Świat 61 Gliwice
Rejestracja: tel. 883-798-188
od 8.00 do 16.00


REHABILITACJA

ORTOTYKA

LABORATORIUM ANALIZY RUCHU

INTERGACJA SENSORYCZNA

LOGOPEDA/ PEDAGOG

SZKOŁA RODZENIA

WYPOŻYCZALNIA

CENNIK

KONTAKT

REJESTRACJA:

Gliwice 44-100 ul.Nowy Świat 61

od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00-16.00

tel. 883-798-188

e-mail: fridamedical@op.pl


WyPwietl większ+/- mapę


NASZĄ FIRMĘ REPREZENTUJĄ:

Sabina Biskup- Dybała

Specjalista do spraw obsługi klijenta, fizjoterapeuta

Klaudia Supernak

Specjalista do spraw obsługi klijenta, fizjoterapeuta
POLITYKA PRYWATNOŚCI:

INFORMACJA DLA PACJENTÓW O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH I PRAWACH Z TYM ZWIĄZANYCH

W związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), które ma zastosowanie od 25 maja 2018 r,. informuje się o przetwarzaniu danych osobowych oraz prawach związanych z przetwarzaniem tych danych:

Administrator Danych i dane kontaktowe

Administratorem danych osobowych Pani / Pana / małoletniego jest firma Czyrnia Małgorzata FRIDAMEDICAL z siedzibą przy ulicy Nowy Świat 61 w Gliwicach 44-100.

W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych prosimy o kontekt: e-mail: fridamedical@gmail.com,

tel.: +48 883-798-188

Dane osobowe są przetwarzane:
W celu udzielania świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonania, na podstawie art. 9 ust. 2 h. RODO, w związku z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawą z dnia 28 kwietnia 2011r. o systemie informacji o ochronie zdrowia, ustawy z 27 sierpnia 2004r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej,
Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.

Dane mogą być udostępniane innych podmiotom lub organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, a także na podstawie umów powierzenia, w szczególności:
a) Osobom upoważnionym przez pacjenta do uzyskiwania dokumentacji medycznej,
b) Narodowemu Funduszowi Zdrowia,
c) Innym podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dane te są niezbędne do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych
d) Podmiotom świadczącym usługi prawnicze
e) Innym podmiotom i organom upoważnionym na mocy art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Okres jaki będziemy przechowywać dane (dokumentację medyczną) wynika z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008r o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i wynosi 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu z wyjątkiem:
– dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon,
– zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego
– dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2 roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.

Prawa pacjenta związane z przetwarzaniem danych:

Ma Pani/ Pan prawo do dostępu do treści swoich danych / danych małoletniego, ich sprostowania a także usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w sytuacjach przewidzianych przepisami RODO, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przepisów o ochronie danych osobowych, iż przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych/ danych osobowych małoletniego narusza przepisy RODO.Powrót